Nettfokus (7)

Nettfokus Sikkerhetspolicy og Retningslinjer

  1. Personellsikkerhet

1.1 Ansettelsesprosedyrer

Bakgrunnssjekker og referansesjekker: Nettfokus skal utføre grundige bakgrunnssjekker og referansesjekker for alle nye ansatte, entreprenører og partnere som har tilgang til sensitive data eller systemer. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, kontroll av tidligere ansettelseshistorikk, kriminelle poster og profesjonelle referanser.

1.2 Opplæring

Sikkerhetsopplæring: Alle ansatte skal gjennomgå opplæring i sikkerhetsprosedyrer ved ansettelse og deretter regelmessig for å holde seg oppdatert om sikkerhetstrusler og beste praksis. Opplæringen skal dekke emner som datahåndtering, passordsikkerhet, rapportering av sikkerhetshendelser og korrekt bruk av bedriftens teknologi og systemer.

1.3 Ansvarsfordeling

Ansvarlig for informasjonssikkerhet: Nettfokus skal utpeke en person som er ansvarlig for informasjonssikkerhet. Denne personen skal overvåke og håndtere sikkerhetsspørsmål, samt være en kontaktperson for alle sikkerhetsrelaterte bekymringer.

  1. Tilgangskontroll

2.1 Identitets- og tilgangsadministrasjon

Tilgangsadministrasjon: Nettfokus skal ha en tilgangskontrollpolitikk som definerer prosessen for å gi og tilbakekalle brukertilganger basert på roller og behov. Dette inkluderer opprettelse, endring og fjerning av brukerkontoer.

2.2 Passordpolitikk

Passordkrav: Alle brukere skal følge Nettfokus sin passordpolitikk, som inkluderer krav til bruk av sterke passord og rutiner for endring av passord. To-faktor-autentisering skal brukes når det er nødvendig for å styrke tilgangssikkerheten.

  1. Fysisk sikkerhet

3.1 Tilgangsbegrensning

Fysisk tilgangskontroll: Nettfokus skal begrense fysisk tilgang til serverrom, datasentre og andre sensitive områder ved hjelp av lås, nøkkelkort og overvåkingsutstyr. Kun autoriserte personer skal ha tilgang til disse områdene.

3.2 Sikring av bærbare enheter

Beskyttelse av bærbare enheter: Alle bærbare enheter som brukes for arbeid, inkludert smarttelefoner og bærbare datamaskiner, skal være beskyttet med passord eller biometrisk autentisering. Data på disse enhetene skal være kryptert for å beskytte mot tap eller tyveri.

  1. Data- og informasjonssikkerhet

4.1 Kryptering

Datakryptering: Alle sensitive data og kommunikasjon, inkludert e-post og filoverføringer, skal være kryptert ved bruk av godkjente krypteringsstandarder.

4.2 Datahåndtering

Datahåndteringsretningslinjer: Nettfokus skal ha tydelige retningslinjer for hvordan data skal samles, lagres, overføres og slettes i samsvar med personvernlover og relevante forskrifter. Dette inkluderer bevaringstider og prosedyrer for datautbedring.

  1. Sikkerhet for tredjepartsleverandører

5.1 Leverandørsikkerhet

Sikkerhetsvurdering av leverandører: Nettfokus skal ha prosesser for å vurdere sikkerheten til tredjepartsleverandører som har tilgang til dine systemer eller data. Dette skal inkludere etablering av databehandleravtaler som definerer sikkerhetskrav og forventninger.

  1. Sikkerhetsprosedyrer

6.1 Beredskapsplaner

Sikkerhetsbruddsberedskap: Nettfokus skal utvikle og vedlikeholde beredskapsplaner som beskriver hvordan man skal håndtere sikkerhetsbrudd og nødstilfeller, inkludert varsling, håndtering av sikkerhetshendelser og gjenoppretting.

6.2 Sikkerhetsrevisjoner

Sikkerhetsrevisjoner og testing: Regelmessige sikkerhetsrevisjoner og sårbarhetstester skal utføres for å identifisere svakheter og trusler i systemene. Resultatene av disse revisjonene skal følges opp med tiltak for å styrke sikkerheten.

  1. Overholdelse av lover og forskrifter

7.1 Personvernlover

Overholdelse av personvernlover: Nettfokus skal overholde alle gjeldende personvernlover og lokale forskrifter som gjelder for innsamling, behandling og lagring av personopplysninger. Dette inkluderer GDPR, CCPA eller andre relevante lover avhengig av lokasjon og virksomhet.

7.2 Rapportering

Varsling om brudd: Nettfokus skal ha prosedyrer for å rapportere sikkerhetsbrudd til relevante myndigheter og berørte parter i samsvar med juridiske krav. Varsling skal være rask og omfatte alle nødvendige detaljer om bruddet.

  1. Overvåkning og loggføring

8.1 Hendelsesovervåkning

Sikkerhetshendelsesovervåkning: Nettfokus skal implementere systemer for hendelsesovervåkning for å oppdage og overvåke uautorisert tilgang, mislykkede autentiseringsforsøk og andre potensielle sikkerhetsbrudd.

8.2 Sikkerhetslogg

Sikkerhetsloggføring: Nettfokus skal opprettholde detaljerte sikkerhetslogger for alle systemer og nettverksenheter. Loggene skal inkludere informasjon om hendelser, brukeraktivitet og systemstatus.

8.3 Logganalyse

Analyse av sikkerhetslogger: Loggene skal regelmessig overvåkes og analyseres for å oppdage unormal aktivitet og mulige sikkerhetsbrudd. Nettfokus skal ha prosedyrer for hvordan man skal svare på oppdagete sikkerhetstrusler.

  1. Rapportering og Samhandling

9.1 Sikkerhetsrapportering

Rapportering av sikkerhetshendelser: Alle ansatte, entreprenører og partnere skal rapportere mistenkelige aktiviteter eller sikkerhetshendelser til Nettfokus sin sikkerhetsansvarlige umiddelbart.

9.2 Samarbeid

Sikkerhetssamarbeid: Nettfokusskal samarbeide med eksterne sikkerhetsorganisasjoner, myndigheter og bransjegrupper for å utveksle informasjon og beste praksis om sikkerhetsrelaterte trusler og hendelser.

  1. Vurdering og Revisjon

10.1 Policyvurdering

Policyvurdering: Nettfokus skal regelmessig vurdere og oppdatere denne sikkerhetspolicyen for å sikre at den forblir relevant og effektiv i møte med endrede trusler og teknologier.

10.2 Overholdelse og revisjon

Overholdelse og revisjon: Nettfokus skal utføre regelmessige revisjoner av samsvar med denne policyen og alle tilhørende prosedyrer for å sikre etterlevelse og effektivitet.

Trenger du hjelp?

bruk vår chat for et kjapt svar fra oss.

Chatten finner du nederst i høyre hjørne.